สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  
99 หมู่ 4 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-502-6670 - 80 ต่อ 1106, 1107, 1108, 1110, 1117, 1118, 1135

ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ


2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์  http://pacc.thaijobjob.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2559 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 380 บาท  ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 350 บาท และ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :ผู้สมัครคัดเลือกที่ชำระค่าสมัครแล้ว สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://pacc.thaijobjob.com/ ตั้งเเต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หัวข้อประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ
7. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรจากผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครถูกต้องแล้ว ภายในวันที่  6 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์  http://pacc.thaijobjob.com/ หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที 02-502-6670 - 80 ต่อ 1106, 1107, 1108, 1110, 1117, 1118, 1135 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น